Stanowiska RN

Polska Partia Socjalistyczna wyraża swoje głębokie niezadowolenie z faktu kierowania się przez polski rząd, w prowadzonej polityce gospodarczej i społecznej, wyłącznie zasadą bieżących korzyści dla wybranych grup społecznych i grup interesu, bez uwzględniania i kosztem długofalowych interesów społeczeństwa.

Lewica po wyborach parlamentarnych 2019 roku

Polska Partia Socjalistyczna z radością i nadzieją przyjmuje do wiadomości wyniki wyborów do parlamentu. Lewica ma swoją reprezentację w sejmie i senacie. To wynik nie tylko 4 lat odkrywania na nowo wartości lewicowych. To także wynik zjednoczenia wysiłków 3 głównych partii lewicowych, do których dołączyła Polska Partia Socjalistyczna.

Wyborcy uwierzyli w szanse wyborcze lewicy i wybrali 49 posłów z listy lewicy oraz 2 senatorów. Polska Partia Socjalistyczna ma swój udział w tym zwycięstwie.

Zapadły już pierwsze decyzje po wyborach. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna Roberta Biedronia połączą się. W sejmie powstał koalicyjny klub parlamentarny Lewicy zrzeszający posłów i senatorów wszystkich partii lewicowych a więc Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny Roberta Biedronia, Lewicy Razem i Polskiej Partii Socjalistycznej. W senacie liczymy na utrzymanie większości przez opozycję demokratyczną mimo wielu zabiegów politycznej korupcji przez partię rządzącą.

Rozpoczyna się nowa kadencja parlamentu. Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej są przekonani, że stanie się ona początkiem zdobycia większości głosów w kolejnych wyborach dzisiejszej opozycji pod ideowym i politycznym kierownictwem partii lewicy. Aby tak się stało konieczne jest zachowanie wielonurtowości ideowej przy politycznej współpracy lewicy. Owe idee powinny przekładać się na poselskie i obywatelskie inicjatywy legislacyjne. Polska Partia Socjalistyczna jest gotowa do wzięcia udziału w wypracowaniu bieżącego programu lewicy.

Rada Naczelna PPS jest przekonana, że zmieniona sytuacja polityczna wymaga zwołania III Kongresu Lewicy w przeciągu kilku miesięcy. Kilka tysięcy zwolenników lewicy nada medialny i organizacyjny impuls dla dalszej pracy. Od sposobu współpracy odnowionego SLD, Razem, PPS, UP oraz mniejszych partii i stowarzyszeń zależy autentyczność programowa formułowanego programu a więc także stopień utożsamiania się wyborców lewicy z lewicowymi partiami. Kongres powinien na nowo zdefiniować rolę i zadania Rady Dialogu i Porozumienia.

 

 Polska Partia Socjalistyczna stanowczo potępia wszelkie objawy nietolerancji, bez względu na okoliczności jej wystąpienia. Nic nie usprawiedliwia ataku na spokojnie i zgodnie z prawem protestujących ludzi. Każdy w Polsce ma prawo do wyrażania swoich poglądów w sposób swobodny, bez lęku i jakichkolwiek przeszkód.

 Ruch spółdzielczy sięga swoimi korzeniami połowy XIX wieku. Spółdzielczość była i jest socjalistom szczególnie bliska, ponieważ w jej założeniach leży współposiadanie majątku produkcyjnego lub rzeczowego. W sektorze tym najpełniej realizowana jest zasada równowagi pomiędzy kapitałem i pracą. Wszyscy mają prawa i wszyscy obowiązki świadczenia na rzecz spółdzielni. Samoorganizacja spółdzielców wpływa na poszanowanie wspólnego mienia, sprzyja działalności społecznej, kulturalnej i wychowawczej. Celem spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb, a nie osiągnięcie zysku.

 Ogrody działkowe mają na ziemiach polskich tak samo długą tradycję jak Polska Partia Socjalistyczna.

Ogrody działkowe powstawały na bazie potrzeb żywnościowych i zdrowotnych klasy robotniczej, której znaczna część wywodziła się z obszarów wiejskich i przeniosła się do miast w poszukiwaniu pracy i lepszej przyszłości. Pracownicze Ogrody Działkowe zmieniły swoją nazwę na Rodzinne Ogrody Działkowe i działają we wszystkich województwach i powiatach. Upływ czasu potwierdził ich pełną przydatność jako stabilizatora rynku spożywczego i miejsca taniego wypoczynku oraz aktywności fizycznej różnych pokoleń, poczynając od małych dzieci na emerytach i rencistach kończąc. Mają one szczególne znaczenie rekreacyjne dla pracowników poddawanych oddziaływaniom stresowym i pracujących w systemie zmianowym jak kolejarze i transportowcy, strażacy i inne służby mundurowe, energetycy, energetycy, pracownicy szpitali itp. Zgodnie z najnowszymi badaniami trzeba też docenić rolę ogrodów działkowych w walce ze smogiem i ogólnie w ekologii miast.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB